SEKCJA LESSU

Komitet Badań Czwartorzędu PAN

„….the loess contains a detailed picture 

of the changing climate 

throughout  the entire Pleistocene 

and perhaps even the later part of the Pliocene…” 

Ian Smalley (2001, p. 17)

 

Podczas posiedzenia plenarnego Komitetu Badań Czwartorzędu PAN, które odbyło się w dniu 25 listopada 2004 r. powołana została do pracy Sekcja Lessu. Nadrzędnym celem prac Sekcji jest zintegrowanie współdziałania specjalistów zajmujących się różnokierunkowymi badaniami lessów w Polsce. Prace te będą sprowadzać się do inicjowania i prowadzenia współpracy z międzynarodowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi oraz do realizacji zadań wynikających ze współpracy z innymi Sekcjami funkcjonującymi w ramach Komitetu Badań Czwartorzędu PAN. Ponadto działalność Sekcji ma służyć inicjowaniu badań, tworzeniu i rozwojowi metod i kierunków badawczych związanych z analizami lessów. Szczególne ważne jest podjęcie dyskusji w sprawie ujednolicenia badań i procedur badawczych, poprzez współpracę między polskimi ośrodkami badającymi lessy, wymianę doświadczeń i poglądów. Priorytetem naszych prac będzie włączenie i rozpropagowanie  istniejących wyników badań lessu z obszaru Polski do nurtu badań ogólnoeuropejskich.  Wydaje się, że dla tego celu właściwe będzie wybranie i skupienie wysiłków badawczych na przewodnich profilach lessowych, którym można by przypisać rangę profili stratotypowych

Priorytetem w światowej problematyce lessowej w chwili obecnej jest sprecyzowanie cykli klimatycznych o różnej długości, zwłaszcza w odniesieniu do rekonstrukcji zmian klimatu w czasie ostatniego glacjału oraz zarysowaniu ogólnego obrazu takich zmian w okresie ostatniego miliona lat. Wymaga to doprecyzowania stratygrafii zwłaszcza lessów najmłodszych i najstarszych. Pociąga to za sobą wymóg ponadregionalnej korelacji istniejących regionalnych schematów stratygraficznych i  poprawne ich korelowanie z danymi światowymi, opartymi na izotopach tlenu (IS) oraz badaniach chronometrycznych (radiowęglowe,  TL łącznie z OSL) i paleomagnetycznych.

Lessy polskie stanowią zachodnią rubież  głównego obszaru lessowego Europy środkowej, jakim jest Ukraina. Stanowiska ukraińskie reprezentują długą pełną sekwencje stratygraficzną interesującego nas okresu, a ich przydatność jest wyjątkowa również ze względu na obecność warstw kulturowych środkowego i górnego paleolitu. Należy więc dążyć do dalszego rozwoju i zacieśniania współpracy z głównymi ukraińskimi ośrodkami badań lessów. 

Przy istniejącej ogromnej różnorodności materiałów dotyczących lessów polskich należy stwierdzić, że dane te są rozproszone w wielu publikacjach. Naszym celem jest wobec tego zestawienie pełnej bibliografii lessów polskich. Brak jest ponadto nowych i nowoczesnych opracowań syntetycznych. Pierwszym, niezbędnym krokiem w tym kierunku mogłyby być monografie regionalne.

             Zainteresowanych serdecznie zapraszamy do współpracy. Jednocześnie zwracamy się z prośbą o zgłaszanie ewentualnie innych propozycji zagadnień z problematyki lessowej, która mogłyby być przedmiotem prac Sekcji.

 

Koordynatorzy:

Przewodnicząca: Prof. dr hab. Maria Łanczont: maria.lanczont@umcs.pl

Sekretarz: Dr Przemysław Mroczek: przemyslaw.mroczek@umcs.pl

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lubli
nie

Al.. Kraśnicka 2d

20-718 Lublin

Skontaktuj się z nami:

Tel.:  081—537-68 38

Faks: 081—537-68 62

E-mail: loess@poczta.umcs.lublin.pl

statystyka

Strony internetowe publikowane są na serwerze UMCS Lublin